Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2008

Eco-Mobility

The project aims at the sensitization -stimulation of students, through the work, research and evidence developed while studying for their essays.

The goal for students is to identify local problems, to investigate, study and suggest solutions to the municipalities on the basis of new technologies application, in a way that harmful environmental impact will be eliminated.

The program runs under the auspices of the european eTwinning program and the programs of school activities and the Enviromental Education of the Ministry of Education of Greece.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση - παρακίνηση των μαθητών, μέσω των εργασιών, της έρευνας και των στατιστικών, υ οι ίδιοι θα ανακαλύψουν. Υλοποιείται στο πλάισιο του προγράμματος eTwinning και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ-Δ.Ε. Α΄Αθήνας.

Το ζητούμενο για τους μαθητές είναι α) να προσδιορίσουν τα τοπικά προβλήματα, που σχετίζονται με το πρόβλημα μεταφοράς των πολιτών της Αθήνας, β)να ερευνήσουν, γ)να μελετήσουν και δ)να προτείνουν λύσεις στους δήμους βάσει της εφαρμογής νέων τεχνολογιών, με τέτοιο τρόπο ώστε το περιβάλλον να επιβαρύνεται όσο το δυνατόν λιγότερο.

Θα δουλέψουν σε ομάδες, θα δημιουργήσουν εικονικές τάξεις, που θα αποτελούνται από μαθητές πολλών ευρωπαϊκών χωρών και θα χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία Τ.Π.Ε για να πληροφορηθούν και να επικοινωνήσουν.

Ευχόμαστε σε όλους Μεγάλη Επιτυχία!

Δεν υπάρχουν σχόλια: